Địa chỉ : Xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn
Người đại diện: Đồng Thị Thuỳ
Chức vụ: Chủ tịch xã
Số điện thoại: 0948 119 585