Địa chỉ : Tiểu khu I, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn
Họ và tên người đại diện: Dương Thanh Sơn
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0915 601 403
Email: sondt.ns@backan.gov.vn