Ngày đăng: 20/12/2012 / Lượt xem: 86

Ngân Sơn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

 

Hưởng ứng phong trào này, mỗi cơ quan, đơn vị trong huyện có một cách làm riêng, nhưng đều hướng đến cái đích xây dựng Ngân Sơn giàu đẹp và văn minh. Với vai trò tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã có nhiều nỗ lực nhằm phát huy sức mạnh xã hội phục vụ cho công cuộc xây dựng quê hương. Hội Phụ nữ tham gia phong trào bằng cách phát động hội viên thực hiện tốt những phong trào của Hội như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Trong khi đó Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”… Những phong trào thi đua trên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi đơn vị, địa phương. Đồng thời tạo nền tảng xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở mỗi gia đình, thôn bản.

Với phương châm “Lấy sức dân để phục vụ cho dân”, các cấp uỷ, chính quyền trong huyện đã có nhiều biện pháp nhằm phát huy sức mạnh “tự lực tự cường” của người dân. Tại các thôn Bản Tặc (Đức Vân), Nà Cha (Cốc Đán), Ma Nòn (Thượng Quan), Cốc Tào, Nà Này (thị trấn Nà Phặc), Bản Quản 1 (Hương Nê), người dân đã tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng, hàng nghìn ngày công lao động để làm đường liên thôn và xây dựng nhà họp thôn. Nhà họp thôn và các trung tâm học tập cộng đồng không chỉ là nơi tuyên truyền, phổ biến đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước mà còn giúp người dân lĩnh hội nhiều tri thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho lao động sản xuất.

Sự đầu tư của Nhà nước, kết hợp với công sức đóng góp của dân đã tạo ra những thay đổi cho diện mạo ở nhiều vùng quê. 100% các xã, thị trấn có đường giao thông về đến trung tâm, 100% xã, thị trấn có trạm y tế, có điện lưới quốc gia với gần 80% số hộ được sử dụng, thông tin liên lạc được đảm bảo, trên 70% số thôn có nhà họp thôn…

Đến nay tất cả các thôn, bản trong huyện Ngân Sơn đã xây dựng được hương ước, quy ước. Đây chính là cơ sở, là nền tảng để xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hoá. Những truyền thống văn hoá tốt đẹp của mỗi dân tộc, địa phương được gìn giữ và phát huy. Ngược lại, những hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ trong đời sống văn hoá, tâm linh của người dân. Điển hình như việc khôi phục và giữ gìn những câu sli, câu lượn, phục dựng Lễ hội Màng của đồng bào Dao xã Trung Hoà; duy trì và phát triển Lễ hội đầu xuân ở Bằng Vân.

Cùng với đó huyện còn tích cực vận động các thầy mo, thầy tào và người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang ma, cưới xin. Điều này đã làm giảm gánh nặng kinh tế cho việc cưới, việc tang, tạo điều kiện cho người dân xây dựng nếp sống mới. Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong toàn huyện. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Ngân Sơn thực hiện xây dựng nông thôn mới./.

 

Nguồn tin: Theo BBK điện tử