ỦY BAN NHÂN DÂN - THỊ TRẤN NÀ PHẶC

Chủ tịch UBND

- Họ và tên: Hà Văn Quyết

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1970

- Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0976799221

- Hòm thư điện tử: Quyethv.ns@backan.gov.vn

   

 

<

Phó Chủ tịch UBND

- Họ và tên: Nông Thị Thiêm

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/4/1972

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0985719847

- Hòm thư điện tử: Thiêmnt.ns@backan.gov.vn

 

Phó Chủ tịch UBND

- Họ và tên: Triệu Thị Kiên

- Ngày, tháng, năm sinh: 7/1/1976

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0972194523

- Hòm thư điện tử: Kientt.ns@backan.gov.vn