ỦY BAN NHÂN DÂN - XÃ CỐC ĐÁN

Chủ tịch UBND

- Họ và tên: Đồng Thị Thùy

- Ngày, tháng, năm sinh: 29/01/1984

- Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: 12/12 – Đaị học Văn hóa

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0948119585

- Hòm thư điện tử: thuydt.ns@backan.gov.vn

 

Phó Chủ tịch UBND

- Họ và tên: Hoàng Ngọc Thụy

- Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1978

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0975974241

- Hòm thư điện tử: thuyhn.ns@backan.gov.vn