ỦY BAN NHÂN DÂN - XÃ HIỆP LỰC

 

Chủ tịch UBND

- Họ và tên: Long Minh Giám

- Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/1971

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học

- Dân tộc: Nùng

- SĐT: 0396225006

- Hòm thư điện tử:  giamlm.ns@backan.gov.vn

 

Phó Chủ tịch UBND

- Họ và tên: Đoàn Thị Hạnh

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/09/1981

- Chức vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0357365575

- Hòm thư điện tử:  hanhht.ns@backan.gov.vn